Skip to content

Eis Sektioun Gemeng Mamer

Comité

Président: Jean Beissel

Vice-Président: Sylvie Santer-Closter

Secrétaire: Sylvie Santer-Closter

Trésorier: Claudine Scharfe-Tasch


Eis Memberenam Gemengerot

Gilles ROTH

Buergermeeschter

 

 • Jurist
 • Député-maire
 • Co-Präsident vun der CSV  Fraktioun
 • 1. Regierungsrot am Finanzministère e.r.

Luc FELLER

Schäffen

 • Jurist
 • Schäffen
 • Kommissär fir national Sécherheet
 • Präsident vun der Schoulkommissioun
 • Präsident vumSICA
 • Vize-Präsident Mamer Kulturzentrum

Jean BEISSEL

Gemengerot

 

 • Expert-Comptabel
 • Gemengerot
 • Präsident vun der CSV Mamer
 • Sekretär vun der Finanzkommissioun
 • Präsident Les Chantres de St André Holzem
 • Member vum Comité vum SICA

Ed BUCHETTE

Gemengerot

 • Pensionnéierte Fierschter
 • Gemengerot
 • Präsident vun der
  Emweltkommissioun
 • Präsident vun der Energiekooperativ
  LëtzebuergWest

Tom KERSCHENMEYER

Gemengerot

 • Jurist
 • Gemengerot
 • Präsident vun der CSJ Mamer
 • Präsident vun der Jugendkommissioun

 

Dr. Nadine SCHMID

Gemengerot

 

 • Plastesch a rekonstruktiv Chirurgin
 • Gemengerot
 • Member vun der Schoulkommissioun
 • Member vumBureau vum Mamer Kulturzentrum
  sozial Inklusioun

Aus dem Gemengerat

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.

/

Dokument