Gemengerot

Buergermeeschter

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Alter: 50

Schäffen

Luc FELLER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Echevin
 • Alter: 48

Gemengeréit

Jean BEISSEL

 • Comité Section CSV: Président
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 59

Ed. BUCHETTE

 • Comité Section CSV: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 67

Tom KERSCHENMEYER

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Invité
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 34

Nadine SCHMID

 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 49