Marcel Schmit
65, Pensionéierte Bankdirekter, Mamer
Marcel Schmit
Gemengerot zënter 2000
Präsident SICA