Ed. Buchette
62, Pensionéierte Fieschter
Ed. Buchette
Präsident vum Klimapakt